Tilsyn og feiing

I Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) er det boligavdelingen som har ansvaret for å utføre tilsyn med fyringsanlegg samt feiing av skorsteiner i boliger og fritidsboliger.

KBR har ansvaret for å gjennomføre dette i omtrent 55.000 boenheter/fyringsanlegg i Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Vennesla kommuner.

Boligavdelingen utfører tilsyn etter en risikomodell som er basert på type bolig (rekkehus, enebolig, verneverdig hus), type fyringsanlegg og ildsted, og bruk av fyringsanlegget.

Dette avgjør hvor hyppig det gjennomføres tilsyn av boligen, som får et eget intervall fra ett til åtte år.

Hyppigheten på feiing av skorstein i boliger blir vurdert ut ifra type fyringsanlegg, mengde sot, type sot og fyringsmønster.

Intervallet settes til så ofte som det trengs, men minst hvert åttende år, og dette blir vurdert fra gang til gang.

Hva gjør boligavdelingen under feiing og tilsyn?

Dette gjør våre brannforebyggere under feiing og tilsyn:
 

 • Utfører en visuell kontroll av fyringsanlegget og vurderer behov for feiing
 • Informerer om gode fyringsvaner og viktige brannsikringstiltak som røykvarslere og plassering av disse, kjente risikofaktorer for brann i bolig, slukkeutstyr og rømningsveier.
 • Dersom det blir oppdaget feil og mangler ved fyringsanlegget vil feieren utstede en avviksrapport
Hva må jeg som boligeier gjøre i forkant?

Dette må du som boligeier sørge for i forkant av feiing og tilsyn:
 

 • Sikre stigen mot utglidning sideveis og bakover der det skal feies fra taket
 • Sørge for god fremkommelighet der det skal feies fra loftet
 • Lukke ventiler/spjel
 • Dekke til gulv rundt sotluke

Krav til huseiere ved tilsyn og feiing kan du lese mer om her.

Fyr riktig for å unngå pipebrann

Slik fyrer du for å unngå pipebrann:
 

 • Fyr med tørr ved
 • Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning
 • Unngå rundfyring, det vil si fyring over natten. «Rundfyring» er en gammel «skikk» og har blitt benyttet i gamle hus (med dårlig isolering) for å holde varmen over natten. Problemet med rundfyring er at man fyller opp ovnen med ved og setter lufttilførselen til et minimum. Dette kan medføre ufullstendig forbrenning i ildstedet og øker faren for dannelse av beksot i skorsteinen, som igjen kan føre til pipebrann.
 • Vær observant når det gjelder mengde ved og trekk. Med ovnen full av ved og minimal trekk, blir det dårlig forbrenning. Det dannes beksot i pipa, som kan ta fyr. Kullos kan i verste fall lekke ut i rommet og føre til forgiftning eller død.

Hvordan du fyrer riktig kan du lese mer om her

Hva gjør jeg ved pipebrann?

Dersom det oppstår en pipebrann gjør du følgende:
 

 • Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld.
 • Ring brannvesenet på telefon 110.
 • Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa.
 • Slukking må overlates til brannvesenet.
Sjekk status for din eiendom

Du kan logge inn på siden "Min eiendom" for å sjekke status på eiendommen din, og for eksempel finne neste dato for feiing og tilsyn eller informasjon om fyringsanlegget ditt.

Man må logge inn med Bank-ID via ID- portalen.

Gebyr for feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyret blir fakturert av den enkelte kommune sammen med øvrige kommunale avgifter. Dersom du ikke har ildsted skal du ikke betale gebyr. Da kan du melde ifra til oss på epost kbr@kbr.no.

Man må melde inn nytt ildsted

Alle nye ildsted og endringer på eksisterende anlegg skal registreres hos KBR.

For å gjøre det må du fylle ut vårt elektroniske meldingsskjema.