Når ulykken er ute

Beredskapsavdelingen har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Vi rykker ut til ca. 2700 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, helseoppdrag, akutt forurensing, redning av dyr og mange andre situasjoner der mennesker er i nød.

Les mer om våre oppdrag her

Branner

Bygningsbranner
Denne kategorien omfatter både boligbranner og branner på bedrifter og industri og er den hyppiste utrykningen ihht brann. Det er mange ulike årsaker til at det begynner å brenne men komfyren er en versting når det gjelder boligbranner. I 2018 hadde vi en økning på komfyrhendelser på over 50%. Elektrisitet utgjør også en stor del av hendelsene. 

Pipebranner
Antall pipebranner har gått ned de siste årene, mye grunnet nye og bedre ildsteder. Ellers er pipebranner ofte knyttet til årstid og fyringssesong. Det er viktig å bruke tørr ved og riktig trekk når man fyrer.

Skogbranner
Den største årsaken til skog- og markbrann er menneskelig aktivitet og uforsiktighet. Langvarig tørke, lav luftfuktighet og vind bidrar til økt skogbrannfare. Vi samarbeider med skogbruksnæringen og lokale grunneiere i forhold til forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot skogbrann.

Bilbrann
Tidsvis oppstår det hendelser hvor biler begynner å brenne. Årsak til bilbrann kan eksempelvis være feil i det elektriske anlegget, lekkasje av drivstoff, ytre påvirkning ved kollisjon.

Brannforebyggende oppdrag
Vi er ofte ute og sjekker opp potensielt farlige situasjoner og bekymringer fra publikum. Det finnes mange solskinnshistorier hvor brann har vært unngått fordi vi har vært i forkant. Hvis du oppdager brannfarlige forhold eller er bekymret for din egen eller andres brannsikkerhet så vil vi gjerne høre fra deg. Forebyggende tips bidrar til å redde liv. Gå til meldingsskjema

Trafikkulykker

Våre oppgaver ved trafikkulykker er å sikre skadestedet og ivareta pasienten, frigjøring av personer, samt bidra til at ulykken ikke forverres. Vi bistår også politi og helsepersonell med andre oppgaver.

I noen tilfeller skjer det nye ulykker ved et skadested fordi forbipasserende trafikanter blir nysgjerrige på hva som foregår. Vi oppfordrer sterkt til å holde øynene på veien og respektere skiltning og sperring ved ulykker.

Vannredning

På hovedbrannstasjonen i Kristiansand har vi redningsdykketjeneste. Det innebærer at vi rykker ut på melding om drukning i vår egen regionen og bistår også i andre deler av Agder.

Ved stasjonene i Lillesand, Søgne og Vennesla er det beredskap for overflateredning. Det innebærer at vi kan utføre en førsteinnsats i eller rett under vannoverflaten. Da bruker vi tørrdrakt, flytevest og line, supplert med redningsflåte.

Birkenes, Finsland, Hægeland har også enkelt egensikringsutstyr for å kunne igangsette redning i vann og på is inntil overflatereddere eller redningsdykkere er på plass.

Akutt forurensning

Vi er innsatsstyrke ved uhell med ulike kjemikalier og gass i regionen.  Dette kan være oljesøl etter skipsforlis, eller ødelagte oljetanker. Det forekommer også ulykker med kjemikalier som transporteres langs vei, jernbane eller som er lagret i forbindelse med industri.

Det finnes et stort spekter av ulike kjemikalier, med ulik form og faregrad. Det kan være alt fra giftige syrer til petroleumsprodukter. De farligste stoffene krever at vi har på heldekkende drakter som tåler giftige gasser. 

Beredskapen mot akutt forurensning er er en del av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA)

Restverdiredning

"Ingen skade er så stor at den ikke kan begrenses"

Skadene etter en brann eller vannlekkasje er ofte store og omfattende. Den viktigste oppgaven for restverdiredning er å begrense skadene i akuttfasen etter hendelsen og redde mest mulig av verdier. Oppgavene er blant annet oppsamling, utlufting, tildekking, tørking og begrensing av eventuelle korrosjonsskader.

Se RVR for mer info om restverdiredning.

Helseoppdrag

Hjertestans er en alvorlig hendelse vi rykker ut på. På grunn av brannvesenets lokalisering rundt om i distriktet vil vi ofte være først på stedet. Vi er derfor utstyrt med hjertestartere på alle våre brannstasjoner. Våre mannskaper er godt trent for å starte livreddende innsats.

Vi bistår også ambulansetjenesten med ulike hjelpeoppdrag når det trengs ekstra personell og eller ulike former for transport.

Andre redningsoppdrag

Vi har spesialopplæring innen tauredning, som innebærer at vi kan gjennomføre redningsoppdrag hvor det er behov for å ta seg opp eller ned til et menneske i nød. Vi sikrer skadestedet og stabiliserer pasienten før vi evakuerer. Et eksempel er om en kranfører får et illebefinnende og trenger hjelp.

Arbeidsulykker skjer fra tid til annen og det kan være fastklemming i maskiner og utstyr eller sammenrasning av bygningskonstruksjoner og grøfter.

De senere år har det blir flere naturrelaterte hendelser som skred og flom. Vi bistår det offentlige og innbyggerne ved akutte hendelser.

Ved akutt hendelse
RING 110