Brannvern for virksomheter

Vi gjennomfører tilsyn i bygninger som er registrerte som særskilte brannobjekter.

Særskilte brannobjekter
Noen bygninger har større risiko knyttet til brann. Derfor er sikkerhet ekstra viktig på eksempelvis skoler, sykehus, hoteller, store industribygg og idrettshaller. Slike bygg registrerer vi som særskilte brannobjekter og gjennomfører tilsyn jevnlig. Under tilsynet blir det kontrollert at både eiere og brukere av bygget jobber systematisk med brannsikkerheten.

Kategorier av særskilte brannobjekter:

  • bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 
  • bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som antas å medføre særlig brannfare, fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 
  • viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Systematisk sikkerhetsarbeid
Alle virksomheter plikter å ha et systematisk sikkerhetsarbeid. Dette innebærer blant annet at brannalarm, rømningsveier, slukkeutstyr blir kontrollert og vedlikeholdt slik at det til enhver tid fungerer slik det skal. Det skal også gjennomføres nødvendige øvelser og opplæring av ansatte. Videre er det viktig at det foreligger instrukser og rutiner som er kjent for alle ansatte, disse skal man forholde seg til både når det gjelder å unngå brann, og dersom uhellet skulle være ute.

Her får du gode tips og råd om systematisk sikkerhetsarbeid for byggeiere

Kravene til byggeiere og virksomheter fremkommer i Forskrift om brannforebygging. Brannvesenet har myndighet til å pålegge byggeiere og virksomheter å iverksette tiltak dersom det avdekkes avvik fra forskriftskrav.

Tilsyn med særskilte brannobjekter kontakt:

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E-post