Brannvern for virksomheter

KBR jobber aktivt med å forebygge brann, og tilsyn med virksomheter er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet. Under tilsynet blir det kontrollert at både eiere og brukere av bygget jobber systematisk med brannsikkerheten.

I 2016 kom en ny forskrift om brannforebygging. Faste tilsyn ble erstattet med en risikobasert tilnærming der vi utfører tilsyn i henhold til sannsynlighet for at brann oppstår og konsekvensen ved en brann.

Virksomhetene kan kategoriseres i to hovedgrupper: tilsyn med særskilte brannobjekter og tilsyn etter lokal forskrift.

Særskilte brannobjekter

Noen bygninger har større risiko knyttet til brann, enten fordi det oppholder seg mange mennesker i bygningen på samme tid eller at det foregår overnatting i bygget. Derfor er sikkerhet ekstra viktig på eksempelvis skoler, sykehus, hoteller, store industribygg og idrettshaller. Slike bygg registrerer vi som særskilte brannobjekter og gjennomfører tilsyn jevnlig. 

Kategorier av særskilte brannobjekter:

  • bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 
  • bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som antas å medføre særlig brannfare, fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 
  • viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Utleieboliger, studenthybler og omsorgsboliger/bofellesskap

Statistikken viser at risikoen for tap av liv og helse i forbindelse med brann er størst der mennesker bor, og at enkelte grupper i samfunnet er spesielt utsatt i denne sammenheng. Risikogruppene er ofte eldre mennesker, personer som sliter med rus og/eller psykisk sykdom, flyktninger/arbeidsinnvandrere og studenter som bor i leid hybel.

Våre eierkommuner har nettopp vedtatt en ny lokal forskrift som gjør det enklere for oss å gjennomføre tilsyn i bl.a. kommunale utleieboliger, omsorgsboliger/bofelleskap og andre private utleieboliger. Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge risiko i forbindelse med brannfare i denne type bygg. Flere steder har vi et godt samarbeid med kommunale boligforvaltere, og vil gjennomføre tilsyn etter fastsatt plan, samt på bakgrunn av bekymringsmeldinger vi mottar. Under tilsynet vil vi ha hovedfokus på byggeiers plikt til å etablere et system for å ivareta byggets branntekniske funksjoner, samt at bruken er tilpasset bygget.

Systematisk sikkerhetsarbeid

Alle virksomheter plikter å ha et systematisk sikkerhetsarbeid. Dette innebærer blant annet at brannalarm, rømningsveier, slukkeutstyr blir kontrollert og vedlikeholdt slik at det til enhver tid fungerer slik det skal. Det skal også gjennomføres nødvendige øvelser og opplæring av ansatte. Videre er det viktig at det foreligger instrukser og rutiner som er kjent for alle ansatte, disse skal man forholde seg til både når det gjelder å unngå brann, og dersom uhellet skulle være ute.

Her får du gode tips og råd om systematisk sikkerhetsarbeid for byggeiere.
Kravene til byggeiere og virksomheter fremkommer i Forskrift om brannforebygging. Brannvesenet har myndighet til å pålegge byggeiere og virksomheter å iverksette tiltak dersom det avdekkes avvik fra forskriftskrav.

Bekymring knyttet til brannsikkerhet

Vi tar gjerne imot tips om brannfarlige forhold fra publikum. Bekymringsfulle forhold knyttet til brannsikkerhet er forhold som enten øker risikoen for brann eller gir unødige store konsekvenser ved brann. Dette kan eksempelvis være at brannalarmanlegget i blokka piper og blinker med feilkoder, lagring av brennbart materiale i trapperom og rømningsveier, eller ødelagte brannvegger. Det kan også være bekymring knyttet til eldre mennesker som bor alene, og har begynt å glemme litt.

Klikk her for å sende en bekymringsmelding

Tilsyn med særskilte brannobjekter kontakt:

John Torgeir Roland
Telefon: 464 45 381
E-post