Brannsikring av trehusbebyggelse

Gamle trehus som står tett i tett er svært utsatt dersom det skulle oppstå brann. En brann kan raskt spre seg til flere bygninger og i verste fall føre til tap av liv, helse og uerstattelige kulturminner. Derfor er en av brannvesenets viktigste oppgaver å forebygge at slike branner oppstår i trehusmiljøer.

«Kulturminner er viktige for samfunnet og for vår forståelse av oss selv. En kopi av historiske bygninger vil aldri bli det samme.» - NIKU 

Hva er verneverdig trehusmiljø? 

Når flere enn 20 bygg (fra før år 1900) er bygget i klynge, uten brannvegger eller 8 meter avstand, er området å anse som et tett verneverdig trehusmiljø, og dermed svært utsatt for storbrann eller områdebrann. 
Fire slike områder ligger i Kristiansandsregionen brann og redning sitt område. Dette er:

•    Lillesand sentrum 
•    Brekkestø
•    Ågerøya 
•    Posebyen

Disse trehusmiljøene utgjør i dag noen av våre fremste nasjonale kulturminner.

Andre verneverdige områder 

I tillegg til de verneverdige trehusmiljøene har vi Ågerøya, Brekkestø, Gamle Hellesund, Ny Hellesund og Monsøya, som er eksempler på områder hvor vi finner både freda og verna bygg. Kapelløya og Helgøya er eksempler på uthavner med flere SEFRAK- registrerte bygninger. 

Se mer om brannsikringsplaner i Ny Hellesund her.

Hvordan forebygger vi slike branner? 

KBR samarbeider systematisk med kommuner og byggeiere av slike bygg for å forebygge by- og områdebrann og for å unngå tap av uerstattelig kulturarv. Noen tiltak som benyttes i regionen i dag er blant annet: 

•    Alarmer med direkte varsling til brannvesenet 
•    Brannsikringsplaner 
•    Forbudssoner for fyrverkeri 

Sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner

I tillegg til samarbeid med kommuner og byggeiere er KBR en del av et pågående prosjekt ledet av Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU). Det er i den forbindelse utarbeidet er veileder for sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner. Hovedmålgruppen for veilederen er ansatte innen kommunal forvaltning med ansvar for kulturminner og eksisterende bebyggelse, plan- og bygningsenheten(e), samt ansatte med ansvar og arbeidsoppgaver innen sikring og beredskap.