Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Kristiansandsregionen brann og redning er pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger på lik linje som i vanlige boliger.

Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn, men forskrift om brannforebygging har endret dette kravet.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger skal skal gjennomføres ved behov. Dette innebærer at boligavdelingen hos KBR må gjennomføre en vurdering av risikoen knyttet til fyringsanlegget i fritidsboligen. Frekvensen på tilsyn og feiing bestemmes ut fra denne vurderingen.

Dersom fritidsboliger ikke har ildsted, skal ikke feie- og tilsynsgebyret betales. Dette må meldes til oss via kontaktinformasjonen til venstre på denne siden.

Feie- og tilsynsgebyr

Feiing og tilsyn er et av de kommunale selvkostområdene, og kostnadene dekkes inn gjennom et årlig gebyr. Feie- og tilsynsgebyret fordeles på alle fritidsbolig/enheter som har ildsted tilknyttet skorstein. Det er den enkelte kommune som fastsetter gebyrsatsen fra år til år.

Fakturering
Feie- og tilsynsgebyr blir fakturert av den enkelte kommune sammen med øvrige kommunale avgifter.

Fritak for gebyr
Gebyrfritak gis dersom fyringsanlegg ikke er installert, eller dersom dette er sikret mot bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil være en fysisk adskillelse av ildstedet og skorsteinen. 

Dersom man ikke har fyringsanlegg/ildsted i din fritidsbolig må KBR få en tilbakemelding på dette.

Adkomst til fritidsboligen

For at våre ansatte skal kunne utføre tjenesten er vi avhengig av sikker adkomst til fyringsanlegget. Når vi kommer må vi ha tilgang til:

  • Montert takstige
  • Tilgjengelig husstige som er godkjent

Meldingsskjema

Gardsnummer og bruksnummer
Festenummer og seksjonsnummer. Bruk 0 dersom ikke dette foreligger
Med ildsted mener vi vedovn, peis o.l. som er tilknyttet skorstein

Ved spørsmål ta kontakt:

Telefon: 478 14 000
E-post