Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging har endret dette kravet og det betyr at kommunene nå er pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på lik linje som i boliger.

Feiing og tilsyn skal gjennomføres ved behov. Dette innebærer at feieren må gjennomføre en vurdering av risikoen knyttet til fritidsboligen/fyringsanlegget.
Frekvensen på feiing og tilsyn bestemmes ut fra denne vurderingen.

Hva innebærer dette for meg?

Førstegangs feiing og tilsyn vil bli utført etter en fastsatt plan. Vi tar utgangspunkt i at samtlige fritidsboliger/enheter har fyringsanlegg.

Dersom du ikke har ildsted skal du ikke betale feie- og tilsynsgebyr - meld i fra til oss på e-post.

Alle hytteeiere i følgende kommuner vil motta en SMS fra oss med varsel om feiing og tilsyn:

  • Birkenes
  • Kristiansand
  • Lillesand
  • Vennesla

Her er du som eier en viktig bidragsyter for å kunne bistå med opplysninger om fyringsanlegget og adkomstforhold.

Feie- og tilsynsgebyr

Feiing og tilsyn er et av de kommunale selvkostområdene, og kostnadene dekkes inn gjennom et årlig gebyr. Feie- og tilsynsgebyret fordeles på alle fritidsbolig/enheter som har ildsted tilknyttet skorstein. Det er den enkelte kommune som fastsetter gebyrsatsen fra år til år.

Fakturering
Feie- og tilsynsgebyr blir fakturert av den enkelte kommune sammen med øvrige kommunale avgifter. For 2019 faktureres fritidsboliger på termin 4.


Fritak for gebyr
Gebyrfritak gis dersom fyringsanlegg ikke er installert, eller dersom dette er sikret mot bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil være en fysisk adskillelse av ildstedet og skorsteinen. 

Dersom du ikke har fyringsanlegg/ildsted i din fritidsbolig må vi ha en tilbakemelding om dette.

Adkomst til fritidsboligen

For at vi skal kunne utføre tjenesten er vi avhengig av sikker adkomst til fyringsanlegget. Når vi kommer må vi ha tilgang til:

  • Montert takstige
  • Tilgjengelig husstige som er godkjent
Fremdriftsplan

Feiing og tilsyn vil skje samtidig på sommerhalvåret.
Nedenfor finner du foreløpig fremdriftsplan.

 

Årsplan:

2019
Songdalen kommune

2020
Vennesla og Birkenes kommune

2021
Birkenes og Lillesand kommune

2022
Lillesand kommune

2023
Lillesand og Kristiansand kommune

2024-2027
Kristiansand kommune

Meldingsskjema

Gardsnummer og bruksnummer
Festenummer og seksjonsnummer. Bruk 0 dersom ikke dette foreligger
Med ildsted mener vi vedovn, peis o.l. som er tilknyttet skorstein

Ved spørsmål ta kontakt:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no