03. august 2023

Tette verneverdige trehusområder – en av våre viktigste oppgaver!

Gamle trehus som står tett i tett er svært utsatt dersom det skulle oppstå brann. En brann kan raskt spre seg til flere bygninger og i verste fall føre til tap av liv, helse og uerstattelige kulturminner. Derfor er en av brannvesenets viktigste oppgaver å forebygge at slike branner oppstår i trehusmiljøer.

I Norge har vi omtrent 200 trehusmiljøer registrert som tett verneverdig trehusbebyggelse, og fire av disse trehusmiljøene ligger i Kristiansandsregionen brann og redning IKS sitt slokkeområde.
 

  • Lillesand sentrum
  • Brekkestø
  • Ågerøya
  • Posebyen

Hva er tett verneverdig trehusmiljø?

Riksantikvaren sier at når flere bygg enn 20 (bygd før år 1900) er bygget i klynge uten brannvegger eller 8 meter avstand, så er området å anse som ett tett verneverdig trehusmiljø.

Nasjonalt ligger altså fire av disse områdene i vår region. Disse trehusmiljøene har stått gjennom nedgangstider og forvitring, de har overlevd byggeboomer og saneringsplaner, og utgjør i dag noen av våre fremste nasjonale kulturminner.

KBR sin forebyggende avdeling samarbeider systematisk med kommuner og byggeiere av slike bygg for å forebygge by- og områdebrann og for å unngå tap av uerstattelig kulturarv. Vi har også en målsetning om å styrke beredskapens håndteringsevne gjennom informasjon om aktuelle brannsikringstiltak i verneverdige tette trehusmiljøer.

Direkte varsling til brannvesenet og rask respons er helt avgjørende dersom brann oppstår i områder med tett verneverdig trehusmiljø. Vi vet også at gode innsatsplaner og slokkemuligheter vil påvirke vår evne til å bekjempe branner i utsatte områder som for eksempel loft.

Ågerøya er en uthavn bestående av tett verneverdig trehusbebyggelse. Brann i dette området kan føre til tap av flere bygg og at vi mister deler av vår kulturarv. God informasjon om brannforebygging og tiltak som sikrer rask respons er viktig.
Ågerøya er en uthavn bestående av tett verneverdig trehusbebyggelse. Brann i dette området kan føre til tap av flere bygg og at vi mister deler av vår kulturarv. God informasjon om brannforebygging og tiltak som sikrer rask respons er viktig.

Kulturarv – også brannvesenets oppgave!

Utfordringer knyttet til områder med tett verneverdig trehusmiljø, fredede bygg og uthavner er en prioritet. I tillegg til samarbeid med kommuner og byggeiere er KBR en del av et pågående prosjekt ledet av Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU). Prosjektet ser nærmere på hvordan klimaendringene påvirker kulturarven vår. Stikkord er: ekstreme nedbørsmengder og ekstrem tørke.