18. mars 2024

Branngater skal hindre storbrann i Ny- Hellesund

Husene i Ny-Hellesund er en del av et av landets viktigste uthavner og et fredet kulturmiljø. Nå skal nye branngater hindre storbrann og tap av kulturhistoriske verdier på Monsøya.

Et av brannvesenets mål er å hindre tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier som bygninger, gjenstander, uthavner og lignende.

Uthavnen Ny- Hellesund er et av 12 fredede kulturmiljøer i Norge.

– Bebyggelsen i Ny- Hellesund består av en del fredede og verneverdige hus. Derfor er det viktig for oss i brannvesenet å forebygge en eventuell skogbrann som kan true denne bebyggelsen, sier leder av forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen.

Ett av tiltakene for å redusere brannfaren i utmarka er å etablere branngater for å beskytte den fredede bebyggelsen i uthavna. Branngater er et åpent område, ryddet for brannbart materiale, som har til hensikt å hindre brannen i å spre seg fra den ene siden av branngaten og til den andre.

– Formålet med slike branngater er å gjøre det enklere for brannvesenet å kontrollere en eventuell skogbrann så den ikke sprer seg så raskt. Dette gir oss i brannvesenet bedre tid dersom en brann skulle oppstå på et sted som Monsøya, sier Madsen.

Det er Kristiansand kommune og byantikvaren som har tatt initiativet til prosjektet med branngater på Monsøya, og i prosjektet samarbeider byantikvaren med KBR og med Rambøll, som har utarbeidet planen for branngater.

– Jeg er glad for at kommunen prioriterer brannsikkerhet på øya, og at de involverer oss i arbeidet med sikringen, sier Madsen i KBR.

Torsdag forrige uke var Kristiansandsregionen brann og redning på befaring på Monsøya sammen med byantikvaren og berørte grunneiere og beboere.

Altiskog, som har fått i oppdrag av kommunen å utføre selve ryddingen, var også med på befaringen.

– Det var en veldig fin befaring der vi ble enige med grunneiere om hva som skal hugges og ryddes av skog og kratt. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med grunneierne, og det er flott at grunneierne og fastboende stiller opp og bryr seg om brannsikring på øya, sier byantikvar i Kristiansand kommune, Jorunn Monrad.

Selve ryddingen på Monsøya vil starte opp etter påske.

Brannvesenets Jarle Danielsen i dialog med grunneierne. Begynnelsen av befaringen på Monsøya i Ny- Hellesund. Brannvesenet på befaring på Monsøya. Brannvesenet studerer terrenget sammen med representanten fra Altiskog Brannvesenet, Altiskog og byantikvaren diskuterer på en topp midt på Monsøya. Byantikvar i Kristiansand kommune, Jorunn Monrad, sammen med brannvesenet og Altiskog.