Varsel om tilsyn med fyringsanlegg

Vi vil med dette varsle om at det vil bli utført tilsyn med deres fyringsanlegg (ildsted og skorstein). Dato og klokkeslett, samt feierens telefonnummer er oppgitt på tilsendt SMS. Ved spørsmål, eller dersom tidspunktet ikke passer ber vi om tilbakemelding på oppgitte telefonnummer snarest mulig. Dette slik at det kan avtales et nytt tidspunkt. Vi har telefontid fra 07:30 til 15:00.

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.
Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.
Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige boenheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige og om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere på forhånd. Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

Tilsynet vil omfatte kontroll av:

  • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget
  • eventuelt nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget
  • ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvordan utbedring kan foretas)
  • at anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt

Samt informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder gode fyringsvaner, røykvarsler, rømningsveier og håndslokkeutstyr

Kontaktinfo til din feier finner du i tekstmeldingen