Varsel om feiing

Vi vil med dette varsle om at det vil bli utført feiing av deres skorstein. Dato og klokkeslett, samt feierens telefonnummer er oppgitt på tilsendt SMS. Ved spørsmål, eller dersom tidspunktet ikke passer ber vi om tilbakemelding på oppgitte telefonnummer snarest mulig. Dette slik at det kan avtales et nytt tidspunkt. Vi har telefontid fra 07:30 til 15:00.

Vi ber om at eier, eller representant for eier sørger for at samtlige boenheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige og om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere på forhånd.
For å unngå utslag av sot, tilgrising og skader må det tas følgende forhåndsregler:

  • Lukk ovnsdører, trekkventiler, og peisspjeld.
  • Dekk til rundt ovnsrør med en fuktig fille dersom det er utettheter.
  • Dekk til trapper og gulv der feieren må gå.
  • Det må være utbrent i ovnen. Parafinovn må stoppes.
  • Det skal være fri adgang til sotluke og evt. feieluke.
  • Takstige/adkomstforhold må tilfredsstille arbeidsmiljølovens bestemmelser.  (Se skisse nedenfor)
  • Legg ut stige der takstigen begynner.
  • Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. Eier/bruker må selv ta ut sot etter feiing hvis feieren ikke kommer inn. Dette må gjøres før neste oppfyring.
  • Dersom du har hund: Vennligst hold hunden i bånd.

Mye nedbør på det oppsatte tidspunkt kan føre til tilgrising, da vil feiingen bli utsatt. Nytt varsel om feiing vil da bli gitt.

Informasjon til huseier

I henhold til forskriftskrav skal røykkanaler i fyringsanlegg (som brukes til oppvarming av byggverk) feies ved behov. Behovet for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. Som et minimum vil det bli utført feiing hvert åttende år.

Det skal også ved behov føres tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Hyppighet og gjennomføring av tilsyn skal være basert på risiko.

Byggverket, bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster er eksempler på vurderingskriterier for risiko. Som et minimum vil det bli gjennomført tilsyn hvert åttende år.

Det skal i tillegg utføres kontroll med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget (skorsteinsbrann).

Feieren vil ved sine besøk vurdere behovet for feiing og tilsyn.

Husk å melde i fra dersom du skifter ildsted!

Fyringstips

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Tenn opp med opptenningsbriketter og opptenningsved. Veden bør være luft-tørket i minst to år før den benyttes.

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Sørg også for tilstrekkelig tilførsel av luft i det rommet hvor ildstedet står (god ventilasjon). Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.

Husk å skru opp trekkventilen når du legger i ny ved, slik at veden tar god fyr.

 

Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved, og det samtidig fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksot i skorsteinen.

Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.

Sikkerhet for feieren på taket

Feieren må forholde seg til krav og bestemmelser i arbeidsmiljøloven m.m. For at feieren skal kunne utføre jobben sin må kravene på skissen under være ivaretatt.

Du finner kontaktinfo til din feier i mottatte tekstmelding