Regler for bål og bråtebrenning

Skal du tenne opp ild eller bål plikter du å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Det er alltid den som tenner ilden som er ansvarlig.

"Er du i tvil om du kan tenne opp bål - så bør du la være"

Det er du som må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild, og det er alltid ditt ansvar at brannen ikke kommer ut av kontroll. Sørg for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig. Ingen bål skal forlates før de er ordentlig slukket.

Hva er generelt bålforbud?

I Norge har vi generelt bålforbud fra 15. april til 15. September. Dette betyr at det er forbudt å tenne bål, engangsgriller og bålpanner i og nær skog og utmark. Bålforbudet gjelder over hele Norge men åpner opp for at man kan tenne bål/grille der det åpenbart ikke kan føre til brann. Eksempelvis at det har regnet i lang tid eller at det ligger snø på bakken. Vurderingen må gjøres av deg som ønsker å tenne opp og det er du som er ansvarlig. Ved uaktsom handling kan du risikere straff og erstatningsansvar.

Når må jeg søke om bålbrenning?

Dersom du likevel ønsker å tenne bål innenfor det generelle bålforbudet (15. april – 15. september) må du sende inn søknad om dispensasjon her. Søknad må sendes i god tid før brenningen vil finne sted. 

Når bør jeg melde om bålbrenning?

Har du gjort en vurdering på at det er trygt å tenne bål må dette meldes til 110-sentralen her. Dette er for at vi skal vite hvor det brennes, og dermed unngå unødvendige utrykninger. Meldingen bør sendes inn minst én time før brenningen skal skje. Dette er kun en melding, og meldingen vil ikke bli besvart.

Hvor kan jeg brenne bål?

Hele året, inkludert under det generelle bålforbudet, har du lov til å grille eller bruke bålpanne på steder som ligger langt unna skog og utmark, så lenge du vurderer det er trygt. Dette kan for eksempel være:

•    I din egen hage
•    Friområdene til borettslag og sameier
•    Åpne strandsoner som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon
•    Friluftsområder nær bebyggelse
•    På kommunens etablerte bålplasser.

All røyk kan være giftig, og du må derfor først forsikre deg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. Det er ikke tillatt å brenne bål på svaberg da fjellet kan sprekke.

Vær obs på at det kan være annet regelverk som regulerer bålbrenning, for eksempel regler rundt miljø, kommunens forskrifter eller grunneier.

For informasjon rundt kommunale forskrifter/ regelverk, må man kontakte den enkelte kommune.

Hva har jeg lov til å brenne?

Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.

Det er forbudt å brenne avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast. Dette skal leveres til godkjente mottak.

Trygg bålbrenning:
 

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha nok og egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Brenn kun rene materialer 
  • Sørg for at bålet er helt slokket før du forlater det