Overnatting

Bygninger vil kunne vurderes for sporadisk overnatting forutsatt at bygget tilfredsstiller krav til byggteknisk brannsikkerhet, samt tilfredsstillende organisering av overnattingen. Sporadisk overnatting er i utgangspunktet basert på at bygningseier ikke driver ervervsmessig utleie og at bruken skjer på en «non profitt» basis.

Retningslinjer ved sporadisk overnatting

 • Maks antall personer i hvert overnattingsrom skal være fastlagt på forhånd og fremgå av branndokumentasjonen/annen dokumentasjon. (Retningsgivende 4m2/pers).
 • Det skal ved sporadisk overnatting til enhver tid være en våken kontaktperson/ nattevakt, med tilgang til telefon i tilfelle av brann
 • Eier har ansvar for at det utarbeides instrukser for kontaktperson/nattvakt som viser ansvarsområde og myndighet tillagt denne rollen. Kontaktperson/nattevakt skal ha god kjennskap til instrukser, rømningsveier og slokkemidler.
 • Ved sporadisk overnatting er det forbudt å røyke og anvende «bar ild», dvs. stearinlys, gasskokeutstyr/primus lightere o.l. i hele bygningen.

Brannsjefen viser til brann- og eksplosjonsvernloven (BEL) vedrørende bruk av bygning til annet formål enn godkjent bruksområde.

Krav til bygninger og installasjoner

 • Bygninger hvor slik overnatting skjer skal være oppgradert til et forsvarlig sikkerhetsnivå med bakgrunn i forskrift om brannforebygging av 01.01.16.
 • Instrukser og forutsetninger for sporadisk overnatting skal fremgå av byggeiers branndokumentasjon, i tillegg til branntegninger for bygget hvor det ønskes sporadisk overnatting
 • Det kreves minimum automatisk brannalarmanlegg med røykdeteksjon i rømningsveier (korridorer, trapperom) og i overnattingsrom. Seriekoblede røykvarslere kan benyttes.
 • Rømningsveiene (korridorer, trapperom) skal ha tilfredsstillende ledesystem dvs. være tilstrekkelig merket og belyst selv ved strømbrud. 

Nye registreringer

Eier som ønsker bygningen stilt til disposisjon for sporadisk overnatting må kunne dokumentere at byggverket tilfredstiller de kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

«Registreringsskjema for sporadisk overnatting» må fylles ut og leveres sammen med de angitte vedlegg. Dersom de mottatte opplysninger og dokumentasjon forøvrig er tilfredsstillende, vil dette danne grunnlaget for godkjenning av fremtidige enkeltmeldinger om sporadisk overnatting. Uten dette vil det ikke bli gitt tillatelse. Brannvesenet vil kunne foreta uanmeldte inspeksjoner.

Melde i fra om sporadisk overnatting

Man melder i fra om sporadisk overnatting via elektronisk meldingsskjema.  skal være brannvesenet i hende før overnattingen finner sted. 

Første del av meldingsskjema fylles ut av eiers representant/ansvarlig brannvernleder som samtidig skal sørge for at innkvarteringsansvarlig får de nødvendige dokumenter, som er:

 • Skjema «Melding om sporadisk overnatting».
 • Instruks for kontaktperson/nattvakt.
 • Et sett med tegninger som viser forhåndsgodkjente rom med persontall, rømnings-forhold, plassering av brannalarmsentral og slokkeutstyr.

Brannvesenet presiserer at ansvaret fremdeles ligger hos objektseier/virksomhet jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 7 og 8. Er det spørsmål eller uklarheter kan brannvesenet ved forebyggende avdeling svare på eventuelle spørsmål. Ved bygningsmessige og organisatoriske endringer av betydning for slik overnatting, skal brannvesenet kontaktes for ny vurdering av foreliggende godkjenning.

Ved spørsmål ta kontakt på:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no