Søknad om handel med fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i klasse II og III må søke om tillatelse fra brannvesenet. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig i løpet av januar. Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted, og salgstiden i vår region er i tidsrommet 29. - 31. desember.

Den som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri må

  • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, dvs. drive butikkvirksomhet med faste åpningstider
  • fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
  • ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig handelssertifikat fra NBF

Det må søkes på vårt elektroniske søknadsskjema nedenfor og følgende må vedlegges:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret
  • Handelssertifikat for særskilt utpekt person eller kvittering for påmelding til kurs
  • Skisse/tegning som viser plassering av utendørs salgssted og oppbevarings-container, eller; Branntegning for aktuell bygning ved innendørs salgssted og oppbevaringsrom
  • Risikovurdering med tiltaksplan

Husk å få med alle vedlegg, ufullstendige søknader vil bli returnert. Søknadsfristen er 1. mai.

Ved utendørs salgssted og oppbevaringscontainer må det være en skisse/tegning som tydelig viser plassering og inntegnede sikkerhetsavstander. Dersom salget skal foregå over disk innendørs og/eller fyrverkeriet skal lagres i egnet rom i tilknytning til salgsstedet, må det fremlegges branntegning som angir byggets brannmotstand og rømningsveier.

Risikovurderingen bør ta utgangspunkt i følgende tre spørsmål og inneholde en plan og aktuelle tiltak for å redusere risiko

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer? 

Aktuelle bestemmelser vedr. salg og oppbevaring av fyrverkeri finner man i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff samt Veiledning om håndtering av fyrverkeri.

Ved spørsmål ta kontakt med:

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E-post