Styre og representantskap

Kristiansandsregionen brann og redning er et interkommunalt selskap. Vårt øverste organ er representantskapet som består av medlemmer fra våre fire eierkommuner. Under representantskapet finner vi styret, som består av til sammen 10 representanter.

Representantskapet

Representantskapet er øverste myndighet og består av representanter fra alle eierkommunene våre. Representantskapet behandler selskapets økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Styret i KBR

Styrets oppgaver er å sørge for en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet. De skal se til at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. De skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og se til at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. I tillegg til å føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styremedlemmer

Styrets leder: Siv Elisabeth Wiken
Nestleder: Aslak Wegge
Styremedlem: Eva Ann Birgitt Berglund Åsland, Tor Geir Bue, Carl Martin Moseid
Varamedlem: Merete Holtan, Hans Kristian Råmunddal, Lene Jacobsen, Trond Busterud, Stian Moy Holmesland