Regler for bål og bråtebrenning

Skal man brenne utendørs, må man først gjøre seg kjent med de aktuelle reglene. Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen. Større brenninger som kan oppfattes som ukontrollert brann skal meldes til 110 Agder for å unngå unødig bekymring og utrykninger.

Generelt bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan altså grille på stranden, så lenge det er god avstand til skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen og i din egen hage. Merk at Kristiansand kommune har egen lokal forskrift for bålbrenning, blant annet i Baneheia og på Odderøya: les mer her

Det er du som må vurdere om det er forsvarlig, brannvesenet gir ikke tillatelse til brenning. Det er alltid ditt ansvar at brannen ikke kommer ut av kontroll.

Forholdsregler:

  • Undersøk om det er forsvarlig med bålbrenning i det aktuelle området
  • Ta hensyn til vindretning og skogbrannfare (yr.no)
  • Sørg for god avstand til andre brennbare ting
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Hold oppsyn med bålet til enhver tid
  • All brenning i tettbebygde strøk skal unngås så langt det er mulig

Totalt bålforbud
Brannvesenet kan innføre totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Et totalforbud betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt bålforbud. Et slikt forbud vil bli kunngjort på våre nettsider og gjennom media.

Helse og forurensing
Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk kan være giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner. Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres til godkjente mottak. Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.

Meld inn bålbrenning:
For å unngå unødig bekymring og utrykninger skal all utendørs brenning meldes til 110 Agder på telefon 370 65 550