Regler for bål og bråtebrenning

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud. Da er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Forbudet gjelder også på tilrettelagte bålplasser.

Generelt bålforbud
I noen perioder er det svært tørt i terrenget og gammelt gress og visne planter er lettantennelige.

De vanligste årsakene til skog- og krattbrann:

  • Bråtebrenning som kommer ut av kontroll
  • Bål som ikke er slukket og sprer seg
  • Engangsgriller som blir liggende igjen og ikke er tilstrekkelig slukket

Bålforbudet gjelder over hele Norge men åpner opp for at man kan tenne bål/grille der det åpenbart ikke kan føre til brann. Eksempelvis at det har regnet i lang tid eller at det ligger snø på bakken. Vurderingen må gjøres av deg som ønsker å tenne opp og det er du som er ansvarlig, brannvesenet kan ikke bidra i vurderingen. Her spiller værforhold og skogbrannfare også inn.

"Er du i tvil om du kan tenne opp bål - så bør du la være"

Dersom du vurderer det som opplagt at aktiviteten ikke kan starte en brann, og du velger å tenne opp så er du ansvarlig og må sørge for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig.

Forholdsregler:

  • Undersøk om det er forsvarlig med bålbrenning i det aktuelle området
  • Ta hensyn til vindretning og skogbrannfare (yr.no)
  • Sørg for god avstand til andre brennbare ting
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Hold oppsyn med bålet til enhver tid
  • All brenning i tettbebygde strøk skal unngås så langt det er mulig

Resten av året
Skal man brenne utendørs mellom 15. september og 15. april må man først gjøre seg kjent med de aktuelle reglene. Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen. Større brenninger som kan oppfattes som ukontrollert brann skal meldes til 110 Agder (370 65 550) for å unngå unødig bekymring og utrykninger.
Merk at Kristiansand kommune har egen lokal forskrift for bålbrenning, blant annet i Baneheia og på Odderøya: les mer her

Det er du som må vurdere om det er forsvarlig og det er alltid ditt ansvar at brannen ikke kommer ut av kontroll.

Helse og forurensing
Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk kan være giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner. Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres til godkjente mottak. Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.

Meld inn bålbrenning:
For å unngå unødig bekymring og utrykninger skal all utendørs brenning meldes til 110 Agder på telefon 370 65 550