Forebyggende arbeid

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

Arbeidsoppgaver

  • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen.§ 13 Tilsyn ill
  • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
  • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde.

Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.  Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.

Dimensjonering av Forebyggende avdeling i KBR

Landets brannvesen skal være dimensjonert etter Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen (Endret 13. september 2005). Forebyggende avdeling i KBR er dimensjonert ut fra en innbyggermasse på 120.000 innbyggere og skal sånn sett bestå av:

  • Avdelingsleder
  • 1 Branningeniør/-inspektør pr 10.000 innbygger.

Kvalifikasjoner

Det stilles følgende kvalifikasjonskrav til personell som arbeider i Forebyggende avdeling:

  • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole.
  • Annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
  • Yrkesutdanning som brannkonstabel med befalsutdanning trinn 1 og forebyggende kurs.
  • Yrkesutdanning som feier med forebyggende kurs.

 

Forebyggende avdeling jobber etter en 4 års plan utifra påpekte risiko- og sårbarhetsområder i vår region.

Planen kan sees i sin helhet her. Plan for forebyggende arbeid 2017-2020.