Feiing og tilsyn

Feieravdelingen har ansvaret for feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i boligen din.

Dette gjelder for kommunene Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen og Vennesla.

I regionen har vi ca 40 000 boenheter/fyringsanlegg hvor vi utfører feiing og tilsyn/inspeksjon.

 

Avdelingen består av drøye 15 årsverk.

Vi utfører tjenesten med eget personell i alle kommunene unntatt Vennesla.

I Vennesla kommune benytter vi innleid hjelp, og her er det Ruud Feierservice som står for den praktiske tjenesteutførelsen (feiing og tilsyn).

Feiing og tilsyn utføres etter en fast plan for regionen. Før feieren kommer vil dette bli varslet med lapp i postkassa.

Hyppigheten på skorsteinsfeiing er i dag behovsprøvd. Det vil si at den enkelte skorstein blir feid minimum hvert fjerde år, eller hyppigere - i forhold til behovet i den enkelte boenhet.

Behovet for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Feiing blir varslet med lapp i postkassa.

Tiltak som huseier må gjøre ifm. feiing er blant annet å legge frem stige, lukke ventiler/spjeld og dekke til gulv rundt sotluke/feieluke.

Tilsyn av skorstein og ildsted skal gjennomføres i boligen hvert fjerde år. Under boligtilsynet gjør feieren en visuell kontroll av fyringsanlegget ditt.

Dersom det blir oppdaget feil og mangler ved fyringsanlegget vil feieren utstede en avviksrapport.

Feieren kan også gi deg informasjon om gode/trygge fyringsvaner.

Feiing og boligtilsyn er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet i regionen.

Under boligtilsynet kan feieren også bidra med informasjon/veiledning om viktige brannsikringstiltak som varslingsutstyr og slokkeutstyr.

Dersom du har problemer eller spørsmål vedr. fyringsanlegg/feiing må du gjerne sende oss en mail:  kbr@kbr.no.

Feieravgift

Feieravgiften blir fakturert av den enkelte kommune sammen med øvrige kommunale avgifter.

Avgiften kreves som hovedregel inn med et årlig gjennomsnittsbeløp, dvs. at man må betale avgift også de årene man ikke får tilbud om feiing eller tilsyn.

Dersom du ikke har ildsted (ovn) skal du ikke betale feieravgift.  Dette må meldes til mail:  kbr@kbr.no.

Ved spørsmål om faktura/feieravgift bes du om å kontakte kommunen.

Fyr riktig - unngå pipebrann

Fyr med tørr ved

  • Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning

Unngå rundfyring

  • Med ovnen full av ved og minimal trekk, blir det dårlig forbrenning. Det dannes beksot i pipa, som kan ta fyr. Kullos kan i verste fall lekke ut i rommet og føre til forgiftning eller død.

Hvis pipebrann

  • Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld.
  • Ring brannvesenet på telefon 110.
  • Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa.
  • Slokking må overlates til brannvesenet.

Tilsyn illustrasjon

Nytt ildsted skal meldes til feiervesenet (trykk her/link)