Ildsted

Installasjon av ildsted:

For å sikre at KBR v/feieravdelingen skal kunne ha og vedlikeholde et system som utløser feie- og tilsynsplikten med fyringsanlegg i kommunene, er det viktig å få registrert alle nye ildsteds-installasjoner eller vesentlige endringer med fyringsanlegg.

Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget, jr. Forskrift om brannforebygging § 6. Vanligvis er det en murer som sender denne meldingen på vegne av eier. 

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det oppdages feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart. Installering, reinstallering og reparasjon av ildsted er unntatt kravet om søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Eier er likevel ansvarlig for at installeringen/arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.

Ny oppføring og rehabilitering av skorstein er derimot søknadspliktig til plan- og bygningsmyndigheten. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak så som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal det likevel sendes melding til feiervesenet. Dette for at feiervesenet skal få oppdatert/ajourført sitt system. 

Elektronisk innmelding via meldingsskjema.

Ved spørsmål, kontakt Kristiansandsregionen brann og redning IKS på telefon: 478 14 000, eller på kbr@kbr.no