Fyrverkeri (pyroteknisk vare)

   

Avbrenning av fyrverkeri

Oppsetting og avfyring av fyrverkeri i klasse II,III og IV er ikke tillatt i tettbebyggelse, eller i nærheten av tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra brannvesenet.

Det er videre forbud mot avbrenning av fyrverkeri på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten tillatelse av politiet,
jfr. politivedtektene.

Det er kun gitt en generell tillatelse til avfyring av fyrverkeri klasse II og III på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00, dersom
ikke annet er bestemt.

Dersom man ønsker å avfyre fyrverkeri utover dette tidsrom må det innhentes tillatelse fra både brannvesen og lokal politimyndighet.

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte kommune har egne lokale bestemmelser for områder der det er forbudt å avfyre fyrverkeri.

NB: Det må innhentes tillatelse fra lokal politimyndighet før søknaden kan behandles av brannvesenet.

Søk via linken nedenfor:

Søknadsskjema brannvesen - avbrenning pyroteknisk vare

Søknadsskjema må sendes inn i god tid før planlagt arrangement, da det må påregnes noe saksbehandlingstid.

 

Salg av fyrverkeri

For å kunne selge fyrverkeri i klasse II og III må det innhentes tillatelse fra brannvesenet. Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted, og salgstiden i vår region er i tidsrommet 29. - 31. desember.

Den som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri må:

 • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
 • fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
 • ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig handelssertifikat fra NBF

Søknad om handelstillatelse må være brannvesenet i hende innen 1.mai. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søknadsskjema
 • Firmaattest fra Foretaksregisteret
 • Handelssertifikat for særskilt utpekt person eller kvittering for påmelding til kurs
 • Skisse/tegning som viser plassering av utendørs salgssted og oppbevarings-container, eller; Branntegning for aktuell bygning ved innendørs salgssted og oppbevaringsrom
 • Enkel risikovurdering

Husk å få med alle vedlegg, ufullstendige søknader vil bli returnert.

Ved utendørs salgssted og oppbevaringscontainer må det være en skisse/tegning med målsatt plassering av disse i forhold til bygninger, veier, parkerte biler osv.

Dersom salget skal foregå over disk innendørs og/eller fyrverkeriet skal lagres i egnet rom i tilknytning til salgsstedet, må det
fremlegges branntegning som bl.a. angir bygningsdelers brannmotstand og rømningsveier.

Risikovurderingen må som minimum ta utgangspunkt i følgende tre spørsmål i forbindelse med håndteringen av fyrverkeri:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer? 

Aktuelle bestemmelser vedr. salg og oppbevaring av fyrverkeri finner man i forskrift  om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, samt veiledning til denne forskriften «Håndtering av fyrverkeri»

Søk via linken nedenfor:  

Søknadsskjema- handel med pyroteknisk vare
 
Søknadsfrist 1.mai 2018.