Registrering av nytt overnattingsobjekt

Eier som ønsker bygningen stilt til disposisjon for sporadisk overnatting må kunne dokumentere at byggverket tilfredsstiller de kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. «Registreringsskjema for sporadisk overnatting» må fylles ut og leveres sammen med de angitte vedlegg. Dersom de mottatte opplysninger og dokumentasjon for øvrig er tilfredsstillende, vil dette danne grunnlaget for godkjenning av fremtidige enkeltmeldinger om sporadisk overnatting. Uten dette vil det ikke bli gitt tillatelse. Brannvesenet vil kunne foreta uanmeldte inspeksjoner.

Registreringsskjema for bygninger som ønsker sporadisk overnatting. Denne registreringen gjelder sporadisk overnatting i bygninger som i utgangs- punktet ikke er beregnet for slik aktivitet.
Samsvarer disse punktene med retningslinjene gitt i "Sporadisk overnatting i bygning..."
Last opp alle filer samtidig dersom det er flere vedlegg

Ved spørsmål ta kontakt på:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no